Algemene voorwaarden

Bed & Breakfast Beeken Ekker

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Beeken Ekker, Liempdseweg 15 5492SM te Sint-Oedenrode en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Contact

Contact kan via onze website beekenekker.nl, bnbrooi.nl,  door een e-mail te sturen naar: beekenekker@gmail.com  of door te bellen met +31 6 42 29 02 62.

Boekingen

B&B Beeken Ekker neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar en behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.

De hoofdgast is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben. De hoofdgast is de persoon die bij B&B Beeken Ekker heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

B&B Beeken Ekker zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst digitaal aan u bevestigen en factureren. De bevestiging/factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en voor aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons +31 6 42 29 02 62.

Prijzen

Prijzen van Bed & Breakfast B&B Beeken Ekker zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Annuleringen

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

  • Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de gast niet gehouden enig bedrag aan Bed & Breakfast Beeken Ekker te betalen.  
  • Bij annulering tussen 24 uur en 3 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 100% van de eerste nacht van de overeengekomen prijs aan Bed & Breakfast Beeken Ekker te betalen. Een dag begint om 0:00 uur.
  • Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum Is de klant gehouden 100% van de gehele reserveringswaarde te betalen. Een dag begint om 0:00 uur.
  • Bij voortijdige beëindiging van uw verblijf is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd.
  • Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

De betaling van het bepaalde onder a,b,c,d en e dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van Bed & Breakfast Beeken Ekker.

Aankomst en vertrek

De kamer/suite is vanaf 15:30 uur beschikbaar op de dag van aankomst. U dient de kame/suite op de dag van vertrek voor 11:00 te verlaten.

Huishoudelijk reglement

Alle gasten dienen zich te houden aan de door B&B Beeken Ekker vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het huishoudelijk reglement. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan verwijdering van Bed & Breakfast Beeken Ekker tot gevolgd hebben zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Rookbeleid en huisdieren

Omdat wij grote waarde hechten aan een schoon en fris ruimte is B&B Beeken Ekker een rookvrije Bed & Bbreakfast en accepteren wij geen huisdieren.

Betalingen

Alle betalingen dienen in euro’s te worden verricht, tenzij anders is overeengekomen. Indien de gast, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 10 dagen na de schriftelijke aanmaning niet nakomt, heeft B&B Beeken Ekker het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Bed & Breakfast Beeken Ekker op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

De door B&B Beeken Ekker in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Overmacht

Overmacht van de zijde van Bed & Breakfast Beeken Ekker bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Bed & Breakfast Beeken, daaronder begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid

Bed & Breakfast Beeken Ekker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeval, diefstal of schade op het terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming dat Bed & Breakfast Beeken Ekker is toe te rekenen.

Bed & Breakfast Beeken Ekker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Bed & Breakfast Beeken Ekker ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf.

Bed & Breakfast Beeken Ekker verplicht zich om na melding door de gast van overlast, die wordt veroorzaakt door andere gasten, passende maatregelen te nemen.

Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid van B&B Beeken Ekker kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct voor te leggen om de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen.